Algemene voorwaarden

van
 
Jules van Delft Advokaat BV te Nijmegen
 
Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:
1. De werkzaamheden die aan een van de bij Jules van Delft Advokaat BV, werkzame advokaten, verder: “Van Delft”,  worden opgedragen, worden verricht onder verantwoordelijkheid van de betreffende advokaat die zijn/haar werkzaamheden uitvoert met inachtneming van de Advocatenwet. Van Delft garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat.
2. Deze algemene voorwaarden zijn in de eerste plaats van toepassing op alle verrichte werkzaamheden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk van toepassing op al de werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de normale werkzaamheden van de in Nederland gevestigde advokaat, waaronder in ieder geval gerekend kunnen worden de werkzaamheden als kurator in een faillissement, bewindvoerder bij surseance van betaling, bewindvoerder over een afwezige derde, exekuteur testamentair, bindend adviseur, arbiter, en de werkzaamheden verricht in het kader van de vervulling van een andere funktie waarin de advokaat door de rechtbank is benoemd.
3. Het staat Van Delft vrij om met de kliënt van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. Dit geschiedt slechts schriftelijk. De eventueel afwijkende voorwaarden prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
4. Als door een kliënt eigen handelsvoorwaarden worden gehanteerd, dan zullen deze wijken voor de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Het staat Van Delft vrij om de werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aangewezen advokaat. Deze algemene voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.
 
Artikel 2: Honorarium en vergoedingen in zaken waarvoor (nog) geen toevoeging is afgegeven
1. Van Delft verricht werkzaamheden in de regel op basis van een uurtarief.
2. In spoedeisende situaties en bij noodzakelijke werkzaamheden buiten normale kantoortijden (9:00 uur – 17:00 uur) is Van Delft gerechtigd om het (basis)uurtarief met een faktor 1,5 te verhogen.
3. In zaken met grote financiële belangen is Van Delft gerechtigd om het uurtarief met een faktor te verhogen. Bij belangen tussen de € 70.000 en € 140.000 is dit een faktor 1,5, bij belangen tussen de € 140.000 en € 340.000 is dit een faktor 2, bij belangen van meer dan € 340.000 is dit een faktor 2,5.
4. Bij inkassozaken kan na een daartoe uitdrukkelijk gemaakte schriftelijke afspraak voor bepaling van het honorarium een speciaal inkassotarief worden gehanteerd. Het inkassotarief  varieert daarbij in de regel tussen 3 en 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van  € 150,00 per inkasso.
5. Per 1 januari van elk jaar is Van Delft gerechtigd om het overeengekomen basisuurtarief te verhogen tot het vanaf die datum door Van Delft gehanteerde basisuurtarief.
6. Het (totale) honorarium is exklusief overige kosten, zoals door Van Delft betaalde voorschotten en omzetbelasting.
7. Voor autokosten wordt in de regel een bedrag van € 0,30 per gereden kilometer exklusief B.T.W. in rekening gebracht alsmede een vergoeding van de reistijd van  een bedrag zijnde de helft van het op dat moment geldende uurtarief exklusief B.T.W.
8. Verschotten (zoals onder meer griffierechten, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, reiskosten, etc.) worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een vast bedrag van €.35.00, welk bedrag jaarlijks door Van Delft kan worden aangepast, wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 
Artikel 3: Tarieven in zaken waarin een toevoeging wordt afgegeven
1. Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand bestaat binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (= toevoeging). Hierbij neemt de overheid het honorarium van de aan de kliënt toegevoegde advokaat gedeeltelijk of geheel voor haar rekening. Of dit mogelijk is of niet hangt van vele factoren af waaronder in ieder geval behoren: het inkomen van de kliënt en de met de kliënt samenwonende partner, het vermogen van de kliënt, het belang van de zaak, de aard van de zaak en de aanwezige aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer.
2. Indien een toevoeging wordt afgegeven dan dient de kliënt in de regel aan de advokaat voor het honorarium een eigen bijdrage advokaatkosten te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen van de kliënt en de met de kliënt samenwonende partner.
3. Naast de eigen bijdrage advokaatkosten zijn veelal nog verschuldigd een deel van het griffierecht, kosten van uittreksels en medische dossiers, sommige kosten van deurwaarders en dergelijke.
 
Artikel 4: Het wel of niet aanvragen van een toevoeging
1. De advokaat zal op basis van de door de kliënt verstrekte gegevens een inschatting proberen te maken of het mogelijk is om een toevoeging te verkrijgen. Vaak is echter niet voorspelbaar of een verzoek om een toevoeging zal worden gehonoreerd, en zo ja, welke eigen bijdrage zal moeten worden betaald. Het is aan de kliënt zelf om te beslissen of een aanvraag voor een toevoeging moet worden ingediend.
2. Indien de kliënt een toevoeging wenst aan te vragen dan dient de kliënt in ieder geval aan de advokaat te overhandigen respektievelijk laten weten:
a. kopie identiteitsbewijs van kliënt en diens eventuele partner, adres gemeentelijke basisadministratie, is er wel of geen minderjarig thuiswonend kind,
b. indien er sprake is van minimaal 15 % minder inkomen dan in het jaar, twee jaren voorafgaand aan het jaar van de toevoegingaanvraag, de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties beschikking Belastingdienst in  verband met huurtoeslag en dergelijke,, of, bij zelfstandige ondernemers voorlopig aanslag IB, of andere informatie waaruit het maandelijkse inkomen van de kliënt blijkt of valt af te leiden.
3. Indien een toevoegingaanvraag in eerste of latere instantie wordt gehonoreerd dan zullen de aan de toevoegingaanvraag bestede tijd en kosten door de advokaat niet aan de kliënt in
rekening worden gebracht doch worden behandeld als werkzaamheden en kosten vallend onder de uiteindelijk verkregen toevoeging.
4. Indien een toevoegingaanvraag in eerste of latere instantie echter niet wordt gehonoreerd dan zullen de aan de zaak bestede tijd en kosten wel aan de kliënt in rekening worden gebracht. Hierbij geldt als uitgangspunt het in art.2.1 genoemde uurtarief.
5. Aanvragen voor een toevoeging kunnen en zullen door de Raad voor Rechtsbijstand over het algemeen worden geweigerd indien het verzoek daartoe wordt ingediend nadat de rechtsbijstand reeds feitelijk is verleend. Werkzaamheden door de advokaat verricht voordat de aanvraag voor een toevoeging wordt ingediend zullen daarom door de advokaat in de regel worden beschouwd als werkzaamheden waarvoor geen toevoeging is aangevraagd. Voor die werkzaamheden dient derhalve op basis van het normale uurtarief te worden afgerekend. De kliënt dient derhalve direkt bij het eerste verzoek om rechtshulp duidelijk aan de advokaat aan te geven of een aanvraag voor een toevoeging dient te worden ingediend. Ook tussentijds kan de kliënt echter nog een aanvraag om een toevoeging doen.
6. Bij een wijziging in de financiële situatie en/of woonsituatie van de kliënt kan het recht op een toevoeging ontstaan of eventueel teniet gaan. De kliënt dient Van Delft over een dergelijke verandering direkt mededeling te doen.
7. Wanneer de kliënt mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging en toch verkiest om daarvan geen gebruik te maken dan verlangt Van Delft van de kliënt dat deze dit schriftelijk bevestigt. Van Delft kan daarvoor aan de kliënt een schriftelijke verklaring ter ondertekening en retournering voorleggen.
8.  Indien een voorwaardelijke toevoeging is afgegeven en deze na beëindiging van de zaak onvoorwaardelijk kan worden gemaakt, verplicht de kliënt zich het daartoe benodigde mutatieformulier mede te ondertekenen, bij gebreke waarvan art. 4 lid 4 van toepassing zal zijn en zal aan de kliënt het normaal geldende uurtarief overeenkomstig artikel 2 van deze algemene voorwaarden verschuldigd zijn.
 
Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1.  Van Delft zal bij aanvang van de zaak middels een faktuur betaling vragen voor (een gedeelte van) het verwachte verschuldigde honorarium danwel de eigen bijdrage alsmede de vermoedelijk te maken kosten en is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot deze faktuur is voldaan.. Tevens kan Van Delft bij aanvang van de zaak verzoeken om een depot voor door Van Delft namens de kliënt aan derden te verrichten betalingen. Ook tussentijds kan Van Delft om aanvullende betalingen verzoeken.
2.  De betalingstermijn is veertien dagen na faktuurdatum. Van Delft mag in spoedeisende situaties een kortere betalingstermijn hanteren. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door Van Delft is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van Van Delft is bijgeschreven.
3. Van Delft zal u tijdens het intakegesprek eventueel  de gelegenheid bieden een automatische inkasso-opdracht te verstrekken in verband met de inkassering van de advokaatkosten of de door de Raad voor de Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage, het door de griffie bij ons in rekening te brengen griffierecht en overige verschotten zoals de kosten van uittreksels e.d. De automatische inkasso biedt de opdrachtgever de gelegenheid de faktuur in termijnen (maximaal 6) te voldoen. Indien de opdrachtgever de machtiging tot automatische inkasso intrekt of een geïnkasseerd bedrag laat terugboeken zal het gehele verschuldigde bedrag ineens opeisbaar zijn. Voorts zal de automatische inkasso bij einde van de opdracht/zaak vervallen en zal de opdrachtgever de dan nog openstaande nota binnen veertien dagen dienen te voldoen. Wanneer de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de automatische inkasso dient de faktuur binnen veertien dagen na faktuurdatum voldaan te zijn.
4.  Van Delft is niet verplicht om een zaak voor de kliënt (verder) te behandelen zolang niet is voldaan aan een betalingsverzoek of zolang nog geen automatische inkasso is verstrekt. Het is niet noodzakelijk dat Van Delft de kliënt aanmaant, sommeert of in gebreke stelt om zich op deze bepaling kunnen beroepen. Ook kan Van Delft zich, zelfs zonder nadere aankondiging, geheel aan de zaak onttrekken indien de kliënt niet bijtijds voldoet aan een betalingsverzoek. Van Delft is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.
5. Op verzoek van de kliënt wordt een specifikatie van de kosten toegestuurd.
6. Voor geschillen omtrent toevoegingen en deklaraties kennen onder meer de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Rechtsbijstand en de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken specifieke regelingen. Hierop zal de kliënt, op zijn of haar verzoek, door Van Delft worden gewezen.
7.  Indien de kliënt in een zaak waarvoor geen toevoeging is afgegeven het niet eens is met de hoogte van een van Van Delft afkomstige deklaratie dan dient de kliënt dit per omgaande, doch in ieder geval binnen veertien dagen na de faktuurdatum per aangetekende brief aan Van Delft mede te delen. Hierbij dient de kliënt duidelijk te stellen dat de hoogte van de deklaratie wordt betwist. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, dan kan Van Delft de deklaratie laten begroten en eventueel laten vaststellen krachtens de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken. Indien komt vast te staan dat de hoogte van de deklaratie juist is dan is de kliënt over het faktuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn van de oorspronkelijke faktuur verstreken was.
8.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering van Van Delft op de kliënt waaronder die van eventueel door de advokaat in te schakelen derden komen ten laste van de kliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien procent van het faktuurbedrag, met een minimum van € 150,00 exklusief omzetbelasting per inkasso.
9.  Indien de kliënt om wat voor reden dan ook in verzuim is om te voldoen aan opeisbare betalingsverplichtingen dan is de kliënt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd met ingang van de datum van verzuim alsmede na aanmaning een bedrag van €.12,50 aan administratiekosten.
 
Artikel 6: Medewerking en bereikbaarheid van de kliënt
1.  De kliënt dient ongevraagd alle informatie met betrekking tot zijn zaak te verstrekken en zorg te dragen voor medewerking en bereikbaarheid die in redelijke verhouding staat tot het belang en de eventuele spoedeisendheid van de zaak.
2.  Originele stukken zullen zo spoedig mogelijk gekopieerd en daarna teruggezonden of overhandigd worden aan de kliënt, tenzij de originele stukken nodig zijn in de procedure, in welk geval kopieën aan de kliënt ter beschikking zullen worden gesteld. Bij spoedeisende belangen of te verwachten korte reaktietermijnen dient de kliënt zorg te dragen voor de mogelijkheid van voortdurende telefonische bereikbaarheid.
3.  Indien de kliënt de voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet verleent en / of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn, staat het Van Delft vrij om voor de kliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Van Delft is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.
 
Artikel 7: Postadres en telekommunikatie
1.  Schriftelijke post bestemd voor Van Delft, kan worden gericht naar het door Van Delft gehanteerde postbusadres zowel als aan het kantooradres. Korrespondentie via overige adressen dient geheel achterwege te blijven. Van Delft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele miskommunikatie indien korrespondentie wordt verstuurd naar andere adressen, zoals bijvoorbeeld een privéadres.
2.  Telefoon- en faxverkeer dient uitsluitend te geschieden via de telefoon- en faxnummers die staan vermeld op het briefpapier.
Telefoon- en faxverkeer via andere telekommunikatienummers dient geheel achterwege te blijven. Van Delft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van miskommunikatie indien telefoon- en telefaxverkeer geschiedt via andere kommunikatienummers zoals bijvoorbeeld privénummers.
3.  Van Delft heeft de beschikking over een internetaansluiting. Deze is in eerste instantie bedoeld om in door Van Delft specifiek aan te wijzen gevallen stukken tekst in elektronische en dus bewerkbare vorm uit te wisselen. Indien de kliënt aan Van Delft informatie toezendt per elektronische post (E-mail) dan mag de kliënt er pas op vertrouwen dat dit door Van Delft is ontvangen indien dit door de behandelende advokaat persoonlijk, via E-mail of op een andere wijze, wordt bevestigd.
 
Artikel 8: Klachten en aansprakelijkheid
1.  Bij klachten over de dienstverlening kan de kliënt klagen bij zijn/haar advokaat. Indien dit niet tot een oplossing leidt danwel het een juridisch-inhoudelijk aspekt of de werkwijze van het kantoor in het algemeen betreft, dan wordt de klacht behandeld door de klachtenfunktionaris van het kantoor. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan zal verwezen worden naar de klachtenprocedure bij de Orde van Advokaten.
2. Eventuele beroepsaansprakelijkheid van de behandelende advokaat en van Van Delft is gelimiteerd tot de bedragen zoals genoemd in de “Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid” van de Nederlandse Orde van Advokaten en de op basis daarvan gesloten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afschriften van de genoemde verordening alsmede van de verzekeringspolis met de daarbij behorende voorwaarden worden aan de kliënt of overige belanghebbenden op verzoek direkt kosteloos ter beschikking gesteld.
3.  Bij het inschakelen van derden zal Van Delft steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Delft is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
4. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.